Våra referenser

Via olika projekt inom markbyggnad, grävning och specialsvetsning under årens lopp, har vi samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap.
Här kan du bekanta dig med några av våra uppdrag.

Strandfastighet i Ekenäs skärgård

Vi gjorde markarbetet för två husgrunder. Vi ansvarade också för gårdsplanen med bl.a. nedgrävning och installation av dräneringsrör. Vi levererade även jordmaterial och skötte transporten av dem. Efter grävarbetet levererade och anlade vi tomtens gräsmatta.

Detta är ett exempel på våra nyckeln i handen-koncept!


Fritidsfastighet i Ingå

Här krävdes en ombyggnad av tomten. Till att börja med utförde vi dränering och bortledande av dagvatten. Detta gjordes parallellt med gårdsplanens schaktning och höjning. Vi byggde också en stenmur enligt kundens önskemål. I detta projekt skaffade kunden allt jordmaterial, d.v.s. mylla, grus, sten och gräsmatta samt transporten av detta, från oss.

Detta är ett exempel på våra nyckeln i handen-koncept!


Havsfastighet i Hangö

I exklusiva Hangö anlitades vi för att bygga en badstrand med vågbrytare på en strandfastighet. Projektet krävde också muddring och slutplacering av muddermassorna. Vi utförde även sjötransporten av jordmaterialet, bl.a. sand och natursten.


Gatusanering med dragning av vatten- och avloppsledning för Hangö stad

Här ansvarade vi för projektledning och -koordinering av markbyggnadsarbete och installationer. Projektet omfattade också förnyande av tomtanslutningar och installering av skyddsrör för vägtunnlar. Vi slutförde projektet med att förbereda marken för asfaltering.


Förbindelseledning för Raseborgs stad mellan Ekenäs och Karis

För detta projekt genomförde vi grävningsarbeten och installation av kommunalteknik, inklusive vatten- och avloppsrör samt tomtanslutningar och vägunderfarter. Projektet omfattade också grävningsarbeten för fiber- och elkablar. Projektet krävde omfattande markbyggnadsarbete och specialsvetsning vid samtliga rörfogar. Vi installerade också tryckhöjningsstationer, avloppspumpstationer och avloppsbrunnar.


Grävning och rördragning av gasledning till biogasverk

Vi anlitades för att leda och koordinera detta projekt. I samband med markbyggnadsarbetet installerade vi rör för el- och fiber. Till projektet hörde också grävning för och installering av fjärrvärmeledningar till fastigheter. Vi koordinerade och utförde samtliga installationer.